Mecra dinamikleri markaların davranışlarını şekillendirmeye devam etse de, değişimi kendi enerjisiyle başlatan markalar için mecra önceliği farklılaşabiliyor.

--

--

Branding Experience and Design-Led Business Thinking Istanbul based creative studio

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
En Kolay Yolla

En Kolay Yolla

3 Followers

Branding Experience and Design-Led Business Thinking Istanbul based creative studio