Bakış Açısı

Üzerinde çalıştığınız projenin öncelikli ihtiyaçlarına odaklanan bir bakış açısı geliştirmek, kreatif sürecinin en önemli ilk adımıdır. Odaklanmak istediğiniz konuda farklılaşmanıza yardımcı olacak bir yaklaşım ile etkili bir ilk temas yaratır ve fikrinize giden yolun gücünü katlayabilirsiniz.

Unutmayın, ilk izlenim her şeyden önemlidir. Konunuza hakim olduğunuzu gösterin. Geleneksel yöntemler…

Her şeyin olağandan hızlı değişime uğradığı günlük hayatımızda, devamlılığını ve gerçekliğini korumaya çalıştığımız en değerli duygumuz karşılıklı “güven”.

Güven duygusunu şekillendiren o kadar çok etken var ki, bazen doğru ses tonuyla yapılan bir ilk temas yıllardır devam eden bir yatırım ilişkisinden daha güçlü olabiliyor. …

Günümüzde marka değerleri ve bu değerler üzerine kurgulanmış iletişim fikirleri, pazarlamanın ve iş yönetimi stratejisinin temel motivasyonu olmaya devam ediyor. Bu motivasyonun niteliğini ölçerken, organizasyonların sahip olduğu değerleri ne kadar özümsediği, kurum içi ilişkilerde nasıl kullandığı ve gelecek planına nasıl yansıttığını anlamak çok önemlidir. …

Bir markanın veya kurumun sahip olduğu değerler, geleceği belirleyen konularda karar alırken yöneticilere liderlik etmeli ve yol göstermelidir.

Özellikle içinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda var olan değerlerin olumlu eylemlere dönüşebilmesi ve markalaların aidiyet kültürü yaratabilmesi açısından, marka mimarisini detaylarıyla anlamak bize yeni bir yollar açacaktır. Bu yazımızda marka mimarisinin iş…

İletişim sistemlerinde son bir kaç yılda yaşanan değişimler sonucunda markalar; müşterilerinin artan taleplerine uyum sağlamak, beklentiyi ilgi çekici içeriklerle dinamik tutmak ve kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmek üzerine kurulmuş bir değer sisteminin parçası olmuş durumdalar.

Bu durum kullanıcılar için daha nitelikli sonuçlar demek olsa da, uyumlu kalabilmek için sürekli büyümek, gelişmek…

Markanızın Gelecek Mimarisi

Her kurum veya organizasyon kendi yapısını geliştirmek ve daha geniş kitlelere ulaşabilmek için çeşitliliğini artırmak ister, servislerini detaylandırır ve yeni alt markalar yaratır. Bu değişim süreci gerçekleşirken, marka mimarisinine yeteri kadar önem verilmezse, hedeflenen başarıda veya kurmak istenilen sistemde verim kaybı yaşayabilir.

Marka Mimarisi Neden Önemli?

Servislerini…

En Kolay Yolla

Branding Experience and Design-Led Business Thinking Istanbul based creative studio

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store